Sportowa Akademia Konrada Czerniaka

Regulamin

Oficjalny Regulamin Sportowej Akademii Konrada Czerniaka

 

 

 1. Organizatorem zajęć jest Sportowa Akademia Konrada Czerniaka
 2. Osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez Sportową Akademię Konrada Czerniaka obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć Sportowej Akademii Konrada Czerniaka oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu.
 4. Zajęcia odbywają się w dwóch cyklach semestralnych.
 5. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie.
 6. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
 7. Dzieci uczestniczące w zajęciach muszą posiadać zaświadczenie od lekarza pediatry lub podpisane przez prawnego opiekuna oświadczenia o braku przeciwwskazań dla dziecka do uczestniczenia w zajęciach ruchowych w wodzie.
 8. Za nieobecności pieniądze nie są zwracane. Odrobienie zajęć jest możliwe w takiej samej grupie wiekowej, z zastrzeżeniem że w grupie tej są wolne miejsca. Odrobieniu podlegają 2 nieobecności w semestrze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 9. Zwrot opłaty za kurs może nastąpić w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim), które uniemożliwią uczestnikowi kontynuowanie kursu lub w przypadku gdy osoba z listy rezerwowej zdecyduje się na udział w kursie. Należność za zajęcia, w których uczestnik brał udział nie podlega zwrotowi. 
 10. W przypadku chęci  kontynuacji kursu w kolejnej edycji, uczestnik powinien zdeklarować oraz opłacić uczestnictwo w kolejnym kursie najpóźniej do ostatnich zajęć  kursu, którego jest uczestnikiem. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.
 11. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do Instruktora.
 12. Przed zajęciami i po ich zakończeniu odpowiedzialność za osoby nieletnie w pełni ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora oraz ratownika.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 16. W przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zmiany zapisów podczas trwania kursu.
 18. Uczestnicy zajęć Sportowej Akademii Konrada Czerniaka wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz filmikach wykonywanych podczas zajęć w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych na stronę internetową, facebook oraz instagram Sportowej Akademii Konrada Czerniaka.
 19. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminami obiektów w których prowadzone są zajęcia:

REGULAMIN OBIEKTU AQUA LUBLIN - POBIERZ

REGULAMIN STREFY H2O - POBIERZ